Yatay Geçiş

 1. Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bölümlere/programlara diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılacak bölüm/programların isimlerinin aynı olması veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 aynı olduğunun tespit edilmesi şartı aranır.
 2. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir
 5. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 6. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 / 4 üzerinden 2,29 olması şarttır.
 7. Altıncı maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 8. Üniversitemiz yabancı dil ile eğitim yapan bölüm/programlara yatay geçiş için, İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
 9. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği Üniversitedeki bölüm/programdan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Yatay Geçiş Başvuru Formu
 2. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
 3. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Transkriptin Aslı
 8. Onaylı Ders İçerikleri
 9. Ek Madde1 ile yatay geçiş yapmadığını gösterir belge
 10. İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Başvuran Öğrenciler İçin İlk %10’a Girdiğine İlişkin Belge
 11. Yabancı Dil Başarı Belgesi (Yabancı Dilde Eğitim Yapan Bölümler İçin)