Ders Planı

LAW 101 / HUKUKA GİRİŞ VE METOT
Hukukun temel kavramları; hukukun kaynakları; hukuk normlarının yorumu; hukukta metot.
Credits: 3
 
LAW 103 / ANAYASA HUKUKU I
Anayasa türleri; anayasanın anlamları; anayasa yapıcılığı ve asli kurucu iktidar; anayasa değişiklikleri ve türev kurucu iktidar; anayasa hukukunda yorum ve yöntem; kamu hukuku işlemlerinin yapım usulü ve yargısal denetimi (kanunlar; kanun hükmünde kararnameler; parlamento kararları; tüzükler ve yönetmelikler); egemenlik kuramları ve vekalet türleri; üniter ve federal devlet; üniter devlet ve bölgeselleşme; başkanlık rejimi; parlamenter rejim; yarı-başkanlık rejimi.
Credits: 4
 
LAW 104 / ANAYASA HUKUKU II
Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri; Anayasa?nın Başlangıç hükümleri; Cumhuriyetin nitelikleri ve diğer değiştirilmez hükümler; siyasi parti kapatma rejimi; eşitlik ilkesi; temel hak ve özgürlüklerin türleri; temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma rejimi (olağan ve olağanüstü dönem); yasamanın örgütlenmesi ve milletvekilliği; yürütme (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu); yasama-yürütme ilişkileri (gensoru; meclis soruşturması; seçimlerin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi); anayasa yargısı.
Credits: 4
Prerequisite: LAW. 103 or consent of the instructor
 
LAW 105 / MEDENİ HUKUKA GİRİŞ
Medeni hukukun temel kavramları. Kişinin Hukuku. Tüzel Kişiler.
Credits: 4
 
LAW 106 / AİLE HUKUKU
Nişanlanma, evlenme, boşanma ve eşler arasındaki mal rejimleri ağırlıklı olmak üzere aile hukuku; çocuk hukuku.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 105 or consent of the instructor
 
LAW 111 / ROMA HUKUKU
Roma İmparatorluğu?nun siyasi yapısı; Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis. Günümüz borçlar hukuku ve eşya hukuku kavramlarının, Roma Hukukundaki temelleri araştırılacaktır.
Credits: 3
 
LAW 112 / HUKUK FELSEFESİ
Hukuk ve hak kavramları, bilim ile felsefe arasındaki ilişki, ahlakın hukuk üzerindeki etkisi, yorum yöntemi, hukukun amacı ve adalet idesinin tartışılması. Doğal hukuk akımı, tarihçi hukuk okulu ve hukuki pozitivizm gibi değişik akımlar; post modern hukuk akımları.
Credits: 3
 
LAW 113 / HUKUK TARİHİ
Değişik alanlardaki hukuk sistemlerinin dünyadaki gelişimi ağırlıklı olarak Türk hukuk sisteminin tarihi gelişimi. Batılılaşma hareketleri içindeki hukuk reformu çalışmaları ve Cumhuriyet sonrası Batı Avrupa yasalarının resepsiyonunun ardından laik hukuk sistemine geçiş ile hukuk alanında gerçekleştirilen tarihi değişiklikler.
Credits: 3
 
LAW 114 / HUKUK SOSYOLOJİSİ
Modern bilim açısından hukukun sosyolojik kökenine ilişkin değişik görüşler, hukuk sosyolojisinin konusu ve yöntemi, saf hukuk sosyolojisi kavramının evrimi, sosyolojik yapının hukuk sistemine etkisi. Sosyoloji biliminin kurucularından Durkheim, Weber ve Gurvitch gibi ünlü düşünürlerin hukuka ilişkin görüşleri.
Credits: 3
 
LAW 115 / AVUKATLIK HUKUKU
Bu ders, bir meslek olarak avukatlığı tanıtmayı ve avukatlık mesleğinin hem Türkiye?de hem de diğer belli başlı hukuk sistemlerinde ne şekilde düzenlendiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Credits: 3
 
LAW 201 / CEZA HUKUKU I
Ceza Hukukunun tarihsel gelişmesi ve gerek birey ve gerekse toplum açısından rolü; suçun maddî ve manevî unsurları ile suç ve cezada kanunîlik ilkesi; ceza ve cezaların infazı kavramları; toplumları tehdit etmekte olan yeni gelişmelerin karşısında ceza hukukunun önemi.
Credits: 4
 
LAW 205 / BORÇLAR HUKUKU I
Borç ve borç ilişkisi kavramları ve borçlar hukukuna hâkim temel ilkeler. Sözleşme serbestisi, irade özgürlüğü, ahlâka aykırılık, borçların ifa edilmesi, temsil, borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkisi, sözleşmesel ilişkileri düzenleyen temel esaslar.
Credits: 4
Prerequisite: LAW. 105 or consent of the instructor
 
LAW 206 / BORÇLAR HUKUKU II
Hukuka aykırı fiillerden kaynaklanan hukuki sorumluluk; sebepsiz zenginleşme
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 205 or consent of the instructor
 
LAW 207 / İDARE HUKUKU I
Türk idare sistemi. Yürütme organının bir parçası ve kavram olarak ?idare?nin işlevi, kuruluşu, faaliyetleri ve işlemleri, kamu malı; yargısal denetim.
Credits: 4
Prerequisite: LAW. 103 or consent of the instructor
 
LAW 210 / İDARE HUKUKU II
İdarenin yargısal denetimi. İdari uyuşmazlıklar; idari kararlar. İdari mahkemelerin kararları ve idari yargı usulü.
Credits: 4
Prerequisite: LAW. 207 or consent of the instructor
 
LAW 212 / CEZA HUKUKU I
Hayata karşı suçlar (kasden öldürme, taksirle adam öldürme); vücut dokunulmazlığına karşı suçlar (yaralama, organ ticareti); hürriyete karşı suçlar (tehdit, şantaj, cebir); malvarlığına karşı suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma).
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 201 or consent of the instructor
 
LAW 221 / ULUSLAR ARASI HUKUK I
Uluslararası hukukun yapısı ve temel özellikleri, uluslararası hukukun kaynakları, ulusal hukuk ile uluslararası hukukun ilişkisi, andlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun özneleri, devlet ve tanıma, devletin yetkisi ve egemenlik, devletin yargı bağışıklığı, birey ve uluslararası hukuk, azınlıklar ve self-determinasyon hakkı.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 104 or consent of the instructor
 
LAW 222 / ULUSLAR ARASI HUKUK II
Diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, diplomatik ve konsoslosluk ayrıcalıkları ve bağışıklıkları, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler Örgütü, devletin uluslararası sorumluluğu, uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, yaptırımlar ve karşı önlemler, kuvvet kullanımı, terörle uluslararası mücadele, uluslararası insancıl hukuk, deniz hukuku.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 221 or consent of the instructor
 
LAW 301 / EŞYA HUKUKU I
Bu dersin amacı zilyetlik, taşınır mülkiyeti, taşınır rehni, hapis hakkı, hak ve alacak rehni, ve tapu sicili gibi konular hakkında ayrıntılı bilgi vermektir.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 105 or consent of the instructor
 
LAW 303 / MEDENİ USUL HUKUKU I
Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların adli makamlar ve tahkim yolu ile çözümlenmesi. Kanun yolları. Avukatlık mesleği ve avukatlık hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin bilgiler.
Credits: 3
Prerequisite: (LAW. 206 and LAW. 205) or consent of the instructor
 
LAW 304 / MEDENİ USUL HUKUKU II
Kanun yolları, temyiz, karar düzeltme, yargılamanın iadesi, kesin hüküm (res judicata), tahkim.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 303 or consent of the instructor
 
LAW 305 / TİCARET HUKUKU I
Ticaret hukukunun temel esasları. Ticari işletme ve ticari işletmeye uygulanan hükümler. Tacirlere uygulanan hükümler. Kıymetli evrak hukuku ve son gelişmeler.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 205 or consent of the instructor
 
LAW 306 / TİCARET HUKUKU II
Adi şirket ve anonim şirket ve limited şirket başta olmak üzere diğer şirket türleri. Çok uluslu şirketler.
Credits: 4
Prerequisite: LAW. 305 or consent of the instructor
 
LAW 308 / CEZA USUL HUKUKU
Ceza yargılamasının temel ilkeleri. Yakalama ve tutuklama. Muhakemenin yürüyüşü; iddia makamının yetkileri ve savunma. Duruşma hazırlık evresi; duruşma ve hüküm; kanun yolları.
Credits: 4
Prerequisite: LAW. 201 or consent of the instructor
 
LAW 313 / TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU
Ticari sözleşmelerde daha güçsüz bir konumda olan tüketicinin hukuki sorunları özel ve kamu hukuku çerçevesinde incelenecektir.
Credits: 3
 
LAW 314 / MEDYA HUKUKU
Ders, yazılı ve görsel-işitsel basına (medya) ilişkin hukuksal sorunları Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk bakımından ele almaktadır. Ders içeriği; yazılı ve görsel-işitsel basın (medya) hukukunun evrimi, basın hukuku ile ilgili özgürlükler ve özellikle ifade özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği ve eleştiri hakkının sınırları, basın-yayın faaliyeti, matbaacılık, hukuki ve cezai sorumluluk, radyo, televizyon ve sinema rejimi, sansür ve özdenetim, basında tekelleşme ve rekabet hukuku, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, basın meslek ilkeleri, basın çalışanları ve basın örgütleri gibi temel konulardan oluşmaktadır.
Credits: 3
 
LAW 315 / ÇEVRE HUKUKU
Çevre Hukukunun kaynakları ve gelişimi ve anayasal temeli, temel haklar karşısında çevre hukuku, çevre zararları ve türleri, çevrenin korunması, idari yaptırımlar, çevre zararlarından doğan özel ve cezai sorumluluk ve çevre hukukunun uluslararası boyutu.
Credits: 3
 
LAW 316 / HAVA HUKUKU
Bu ders hava hukukunun özel hukuk kısmını içermektedir. Hava hukuna genel bir giriş yapılacak ve bu alandaki uluslararası kuruluşlar, uluslararası konvansiyonlar ve ulusal düzenlemeler gözden geçirilecektir. Hava aracı ve hava aracının milliyeti, hava aracının işletilmesi ve hava aracının işletilmesinden doğan sözleşme dışı sorumluluk konuları incelenecektir. Hava yoluyla yolcu ve yük taşıma konularının ayrıntılı olarak işleneceği bu derste, sigortaya ve sivil havacılıkta güvenliğe ilişkin konulara da değinilecektir. 
Credits: 3
 
LAW 322 / AMERİKAN HUKUKUNA GİRİŞ
Amerikan hukuk sistemine giriş yapılarak, Anglo-Sakson içtihat sisteminde yasaların oluşturulması konusu da dahil olmak üzere, Amerikan federal ve eyalet mahkemelerinin örgütlenmesi ile bunların işleyişi. Amerikan toplumu açısından önemli bir hukuki prensibin anlamının ve uygulamasının içtihatlara bakılarak nasıl belirlendiğini öğretmek amacıyla, belirli sayıda ABD Yüksek Mahkemesi kararı incelenecektir.
Credits: 3
 
LAW 324 / EŞYA HUKUKU II
Bu derste özellikle taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti, iritfak hakları, geçit hakkı, üst hakkı, taşınmaz rehni konuları üzerinde durulacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 301
 
LAW 325 / REKABET HUKUKU
Rekabet Hukuku'nun temel kavramları, önem taşıyan ekonomik ve hukuki analizler, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un içeriğindeki maddi hükümler, ilgili yasal düzenlemeler ve içtihatların incelenmesi, Amerika ve Avrupa Birliği Antitröst Kanunlarına giriş, özelleştirme, franchising ve patent gibi özellik gösteren ticari faaliyetler ile Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet ilişkin hükümleri.
Credits: 3
 
LAW 326 / AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
Avrupa Birliği"nin kuruluşu ve "Uluslarüstü" niteliği; kurucu anlaşmalar; topluluk organları ve bunların hukuk yaratma yetkileri; topluluğun hukuk sistemi ve üye devletlerin milli hukukları ile olan ilişkisi; Türk-AB ilişkilerinin tarihi gelişimi ve Türk hukukunun Avrupa Topluluğu Hukuku karşısındaki durumu. Serbest dolaşım hakları. topluluk hukukunun rekabet, çevre korunması,yönetimde şeffaflık ve hukuka bağlılık gibi temel ilkeleri. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birlği"nin hukuki yönleri.
Credits: 3
 
LAW 327 / ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
Uluslararası Ceza Hukuku kavramı, tarihi gelişim ve kapsamı, Uluslararası Ceza Hukuku?nun genel ilkeleri, yurt dışında işlenen suçların ulusal mahkemeler nezdinde yargılanması, ulusal mahkemeler nezdinde yabancı ceza kanununun değeri, yabancı hükümlerin infazı, uluslararası ve sınır aşan suçların kovuşturulmasında uluslararası işbirliği, uluslararası suçlar ve uluslararası ceza mahkemeleri.
Credits: 3
 
LAW 328 / ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
İnsan hakları konusunda temel kavramlar ve tarihsel gelişim, insan hakları konusunda sınıflandırma ve teoriler, ulusal ve uluslararası alanda (özellikle insan haklarının korunmasına ilişkin Avrupa sisteminde) insan hakları sınırlandırmaları ve aynı zamanda hukuki korunması.
Credits: 3
 
LAW 338 / BORÇLAR HUKUKU III

Credits: 3
Prerequisite: LAW. 205 and LAW. 206
 
LAW 340 / AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK HUKUKU
İç Pazar. Malların Serbest Dolaşımı. İşçilerin Serbest Dolaşımı. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. Yerleşim Serbestisi. AB`nin Uluslararası Ekonomik Antlaşmaları; DTÖ Antlaşmaları, Katılım Antlaşmaları, Gümrük Birliği, Türkiye ? AB Ekonomik İlişkiler. AB Şirketler Hukuku. AB Fikri Mülkiyet Hukuku. AB Rekabet Hukuku ? Özel Sektör; Anlaşmalar, Kararlar, Uyumlu Eylemler, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Yoğunlaşmaların Denetlenmesi. AB Rekabet Hukuku ? Kamu Sektörü; Devlet Yardımları. AB Kamu İhaleleri Hukuku.
Credits: 3
 
LAW 341 / BANKA HUKUKU
Banka ve ilişkili kavramlar, bankaların kuruluşu ve faaliyete geçmesi, bankacılık işlemleri, kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim organının yapısı, bankalara ilişkin düzen kuralları, kredi düzeni, mevduat düzeni, bankanın ağırlaştırılmış sorumluluğu.
Credits: 3
 
LAW 403 / DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I
Türk Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde ve genel olarak vatadaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi. Türkiye?de ikamet ve çalışma. Kanunlar ihtilafı.
Credits: 4
Prerequisite: LAW. 304 or consent of the instructor
 
LAW 407 / MİRAS HUKUKU
Mirascılık; kanuni mirasçılık; mahfuz hisse ve tenkis; ölüme bağlı tasarruflar (vasiyet ve miras mukavelesi).
Credits: 3
Prerequisite: (LAW. 105 and LAW. 205) or consent of the instructor
 
LAW 409 / İCRA VE İFLAS HUKUKU I
Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, icra prosedürü ve özellikleri; ihtiyati önlemler; haciz.
Credits: 3
Prerequisite: (LAW. 303 and LAW. 304) or consent of the instructor
 
LAW 410 / SİGORTA HUKUKU
Sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta şirketlerinin denetimi, sigorta acentaları, sigorta sözleşmesi, sigortacının hak ve yükümlülükleri, poliçe sahibi ve üçüncü kişiler.
Credits: 3
 
LAW 411 / DENİZ TİCARET HUKUKU
Deniz ticaret hukukunun tarihsel geçmişini de içerecek şekilde genel tanıtım, Türk deniz ticaret hukukunun kaynakları, gemi sahipliği ve rehin, gemilerin neden olduğu zararlar, ihtiyati tedbirler, deniz taşımacılığı, deniz kazaları ve diğer konular.
Credits: 3
 
LAW 414 / ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
Türk hukuku bakımından uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin hukuki sorunları. Ders kapsamında özellikle uluslararası satım sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, mal taşımacılığı, ödeme araçları, haksız rekabet, ürün sorumluluğu gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk ticari işletmelerin sıklıkla hukuki sorunlarla karşılaştığı alanlar incelenecektir.
Credits: 3
 
LAW 416 / ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II
Kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukuku, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi ile yabancı mahkeme kararlarının ve yabancı hakem kararlarının tanınması ve yerine getirilmesi konuları incelenecektir.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 403 or consent of the instructor
 
LAW 418 / SERMAYE PİYASASI HUKUKU
Sermaye piyasası araçları, bunları piyasaya sürenler, halka açık şirketler, yatırımcının korunması, sermaye piyasasını düzenleyen idari düzenlemeler yükümlülüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkileri. Kıymetli kağıtlar ve şirketler hukuku, şirket finansmanı, şirket karar alma esnekliği-deregülasyon ve kıymetli kağıtlar ile ilgili düzenlemeler.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 306
 
LAW 420 / HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ II
Öğrenciler ileri derece araştırma,ve temyiz mahkemesi dilekçeleri, hukuki öneri mektupları ve bildireleri gibi detaylı belgelerin hazırlanması konusunda genişletilmiş deneyim kazanacaktır.
Credits: 3
 
LAW 422 / ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU
Sınır ötesi işlemlerde bulunan kişi ve kurumların vergilendirme esasları. Türkiye?de mukim vergi mükelleflerinin yurt dışı kazançları ile dar mükellef yabancı vergi mükelleflerinin Türkiye?de elde ettikleri kazançların genel vergilendirme esasları. Uluslararası çifte vergilendirme, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması yolları, vergi anlaşmalarının genel esasları ve yapısı. Vergi anlaşmalarının uygulanmasından kaynaklanabilecek uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları.
Credits: 3
 
LAW 425 / VERGİ HUKUKU
Anayasal vergilendirme ilkeleri, vergilendirme süreci, vergi ceza hukuku ve vergi yargılaması. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin temel kavram ve kuralları.
Credits: 4
Prerequisite: (LAW. 210 and LAW. 306) or consent of the instructor
 
LAW 426 / VERGİ USUL HUKUKU
Vergi uyuşmazlıklarının çözümünü düzenleyen idari ve yargısal usul kuralları. Öncelikle, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yolları olarak nitelendirilen uzlaşma ve düzeltme. Vergi mahkemelerinde görülen vergi davalarının özellikleri.
Credits: 3
 
LAW 429 / FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
Eser sahibinin hakları, patent ve marka hukuku gibi insan yaratacılığının tüm alanları; fikri ve sınai hakların niteliği ve kapsamı. Avrupa Birliği`nin, Türkiye`nin fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı üzerindeki etkisi; fikri ve sınai mülkiyet alanında dünyadaki yeni gelişmeler.
Credits: 3
 
LAW 430 / ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM HUKUKU
Uluslararası ticari tahkim uygulamasında en sık başvurulan kurumsal tahkim kuralları ve ulusal tahkim kanunları çerçevesinde uluslararası ticari tahkim hukuku. Tahkim çeşitleri, tahkim sözleşmeleri, tahkime elverişlilik ve kamu düzeni, tahkim heyetinin yetkileri ve görevleri, tahkim usulünün işleyişi, tahkim kararlarının iptali ve icra edilmeleri.
Credits: 3
 
LAW 431 / ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Türk vergi kanunları çerçevesinde anonim ve limited şirketlere yönelik vergisel kurallar. Şirket gelirlerine yönelik vergisel teşvik kuralları, örneğin vergi indirimleri ve Ar-Ge destekleri, söz konusu şirketlerin tabi olduğu usul kuralları ve bunların defter tutma ve belge düzenleme yükümlülükleri.
Credits: 3
 
LAW 433 / İŞ HUKUKU I
İş Hukukunun tarihi gelişimi; bireysel iş sözleşmesi; tarafların hak ve borçları; işin düzenlenmesi ve çalışma süreleri; ücretlerin ödenmesi; ücretli izinler ve yıllık ücretli izin; iş sözleşmesinin feshi; iş güvencesi; toplu işçi çıkarma; kıdem tazminatı
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 205
 
LAW 436 / İCRA VE İFLAS HUKUKU II
İflasın niteliği; iflas daireleri; iflas görüşmeleri; iflasın sonuçları; iflas idaresi; iflasın kaldırılması.
Credits: 3
Prerequisite: (LAW. 304 and LAW. 409) or consent of the instructor
 
LAW 437 / ULUSLARARASI TASIMA HUKUKU
Önemli bir ticaret alanı olarak yolcu ve eşya taşıma; uluslararası eşya satımına kısa giriş, uluslararası eşya satımının taşımayla ilişkisi; taşıma işleri komisyoncusu, terminal işleticileri vb. gibi taşımada yer alan diğer kişiler; deniz, kara, demiryolu, hava ve iç su yoluyla eşya taşıma; çok şekilli (karma) taşımalar; taşımaya ilişkin uluslararası sözleşmeler; özel sözleşme şartları; uluslararası taşıma belgeleri; taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımaya ilişkin uluslararası sözleşmelerin uygulama alanı; taşıyanın sorumluluğu, sorumluluktan kurtulma, sorumluluğun sınırı, sınırlı sorumluluktan yararlanma imkânının kaybedilmesi ve yetkili mahkeme.
Credits: 3
 
LAW 440 / İŞ HUKUKU II
Toplu iş ilişkileri; sendikaların yapısı ve örgütlenmesi; toplu iş sözleşmeleri; toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü; arabuluculuk ve tahkim; grev ile lokavt ve grev, lokavt yasakları.
Credits: 3
Prerequisite: LAW. 433
 
LAW 441 / SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Sosyal sigortalar, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi güvenlik hukukunun temel kavramları; sosyal güvenliğin finansmanı; sosyal sigorta ilişkisinin sonuçları; korunan kişilerin hak ve yükümlülükleri; güvence kapsamındaki kişilere hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş kazası, analık, sakatlık ve ölüm riskleri karşısında sağlanan korumanın içeriği ve hükümleri.
Credits: 3
 
LAW 455 / İSİMSİZ SÖZLEŞMELER
İSİMSİZ SÖZLEŞMELER -İsimsiz sözleşmelerin (örneğin, franchise, know-how, yönetim sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri), sözleşmelerin yorumlanması teknikleri, sözleşmenin zayıf tarafının korunması, sorumluluğu sınırlayan kayıtlar, üçlü ilişkiler, borca aykırılık halinde zararın belirlenmesi gibi, Borçlar Hukuku’na ilişkin seçilmiş konulara odaklanılarak analiz edilmesi; belirlenen seçilmiş konuların isimsiz sözleşmeler alanındaki uygulanma biçimleri üzerinden çalışılması.
Credits: 3
 
LAW 455 / BORÇLAR HUKUKUNDA SEÇİLMİŞ KONULAR / İSİMSİZ SÖZLEŞMELER

İsimsiz sözleşmelerin (örneğin, franchise, know-how, yönetim sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri), sözleşmelerin yorumlanması teknikleri, sözleşmenin zayıf tarafının korunması, sorumluluğu sınırlayan kayıtlar, üçlü ilişkiler, borca aykırılık halinde zararın belirlenmesi gibi, Borçlar Hukuku’na ilişkin seçilmiş konulara odaklanılarak analiz edilmesi; belirlenen seçilmiş konuların isimsiz sözleşmeler alanındaki uygulanma biçimleri üzerinden çalışılması.
Credits: 3

LAW 357 / SEÇİLMİŞ KONULAR / KADIN ve HUKUK

Eşitlik ilkesi; kadın haklarının gelişimi; kadın haklarının uluslararası koruması; cinsiyet konularını düzenleyen kanunlar; kadın konularına ilişkin içtihatlar; kesişimsel konulara hukuksal çözümler (ırk, ifade özgürlüğü, geçici adalet, yapay zeka).
Credits: 3